DAIMEI_1.GIF - 10,843BYTES    TOURING_RE.GIF - 1,521BYTES  KONETA_1.GIF - 1,096BYTES  LINK_1.GIF - 829BYTES